Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Vědomý život, s.r.o., IČ: 05020395, se sídlem Dělnická 444, 252 41 Dolní Břežany 

Milí příznivci vědomého života,

těší nás, že se potkáváme na těchto stránkách a děkujeme za váš čas, který věnujete pročtení těchto Všeobecných obchodních podmínek („VOP“) společnosti Vědomý život, s.r.o. pro prodej transformačních online kurzů Mé nové JÁ, Miluji své tělo, Objev svá křídla a také meditace Paprsky pro dětskou duši (o kterých dále v textu budeme psát i jen jako o “online kurzech” nebo “meditaci” anebo “produktech”). Na našich webových stránkách naleznete podrobné informace o jednotlivých produktech, a to jak v textové podobě, tak i v podobě krátkých videích a věříme, že zde naleznete odpovědi na všechny otázky, které vás mohou v souvislosti s online kurzem napadnout. 

Možná vás napadne, že když už na webu všechny informace o online kurzu jsou, tak proč ještě tyto VOP? Mohli bych odpovědět, že jen proto, aby bylo učiněno právu zadost. ☺ Nicméně náš vztah, potvrzený tím, že kliknete na stránkách na tlačítko „Objednat“, má i právní rovinu a přináší vám i nám jistá práva a povinnosti. V těchto VOP je naleznete přehledně na jednom místě. 

VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než online kurz nebo meditaci objednáte. Prosíme, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před odesláním objednávky (tj. před kliknutím na tlačítko „Objednat“). Kontakty naleznete v části Základní údaje o nás níže v těchto VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi.

Před vlastní objednávkou online kurzu zaškrtáváte políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“. Pokud si VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem. 

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

VOP se použijí pro prodej transformačního online kurzů nebo meditace přes webové rozhraní www.menoveja.cz.

Samotný nákup a proces uzavření Kupní smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy uzavřené mezi námi (dále též jen „Smlouva“). Pokud by v Kupní smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

Obsah VOP:

I. Základní údaje o nás  

II. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše

III. Jak na objednávku a uzavření Kuní smlouvy?

IV. Jak je to s cenou a jak se platí?

V. Jakým způsobem bude dodán online kurz anebo meditace?

VI. Jak je to s funkčností digitálního obsahu a jeho součinností s hardwarem a softwarem?

VII. Odstoupení od Smlouvy

VIII. Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů 

X. Závěrem

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NÁS

Jsme provozovateli webových stránek www.menoveja.cz  

Naše obchodní firma: Vědomý život, s.r.o.

IČ: 05020395

DIČ: CZ05020395

Sídlo: Dělnická 444, 252 41 Dolní Břežany

Obchodní rejstřík: zapsaní u Městského soudu v Praze, odd. C, vl. 256705

Telefon: +420 776 254 906

Mail: tereza.kramerova@seznam.cz

Adresa pro doručování je shodná jako adresa sídla. Na uvedeném telefonu a mailu jsme vám k dispozici jak pro běžnou komunikaci, tak pro případné vyřizování podnětů a reklamací. Jsou to základní kontaktní údaje, odkud zařídíme splnění Vašich přání a požadavků.

V textu jsme dále označováni pojmem „Prodávající“.

II. DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE

KDO JE KUPUJÍCÍ?

Ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní s námi uzavře Kupní smlouvu, kterou koupí transformační online kurz nebo meditaci přes webové rozhraní www.menoveja.cz. Tím, že jde o koupi online kurzu nebo meditací ve formátu MP3 spolu s manuálem zaslaným na váš mail v elektronické podobě, jedná se o poskytnutí tzv. digitálního obsahu (je to pojem používaný přímo občanským zákoníkem). 

I když předpokládáme, že typickým Kupujícím, klientem, který si online kurz koupí, bude spotřebitel, může být Kupujícím samozřejmě i podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

KDO JE SPOTŘEBITELEM?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budeme mít za to, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.  

JAKÉ SMLOUVY UZAVÍRÁME?

Na prodej online kurzů a meditací (tedy digitálního obsahu) je uzavírána Kupní smlouva. Proces uzavírání Kupní smlouvy prostřednictvím webového rozhraní na stránkách www.menoveja.cz je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným registračním formulářem na webovém rozhraní), jejím potvrzením z naší strany a těmito VOP. Pokud je dále v textu užíván pojem „Smlouva“, myslí se tím Kupní smlouva.

Jak jste se již mohli dočíst i výše, součástí Smluvy jsou tyto VOP. Ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením VOP.

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?

Je jí Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Protože si vážíme všech svých klientů, poskytujeme i Kupujícím, kteří nejsou spotřebiteli, řadu práv nad rámec našich zákonných povinností (zejména jde o odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem bez uvedení důvodu). Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Klient“ je uvedeno „Spotřebitel“).

 CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k uzavření smlouvy využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si jako Klient hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky (či provedením registrace na webovém rozhraní) výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH ŘÍDÍ

Jsou to platné právní předpisy a jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

1. Jako Kupující objednáváte online kurz nebo meditaci přes webové rozhraní www.menoveja.cz, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním zde umístěného formuláře. 

2. POPIS ONLINE KURZU A MEDITACÍ:  Na webovém rozhraní naleznete vždy podrobný popis každého online kurzu, jeho obsah i s uvedením pro koho je určen a jaký přínos od něj můžete očekávat. Naleznete zde i reference klientů, kteří online kurzem prošli před vámi a popis poskytovaných bonusů a doprovodných materiálů. Stejně tak naleznete na webovém rozhraní podrobný popis meditací tak, abyste věděli, pro koho a za jakých podmínek jsou vhodné, v jaké formě je obdržíte, jaké další materiály či bonusy získáte. I zde uvádíme i reference našich Klientů.  Prezentace produktů uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít Kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije. 

3. OBJEDNÁNÍ ONLINE KURZU A MEDITACÍ. Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, mail, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), provedete výběr online kurzu či meditací kliknutím na objednávací políčko, vyberete způsob úhrady.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat“. 

O obdržení objednávky vás budeme informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímáme, zašleme vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v části Základní údaje o nás v těchto VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody s námi.

V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme. 

Objednávat přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňujeme však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti. 

IV. JAK JE TO S CENOU A JAK SE PLATÍ?

1. CENA ONLINE KURZU  A MEDITACÍ: Na webovém rozhraní uvedena i cena každého online kurzu a meditací. Jsme plátci daně z přidané hodnoty, proto je uvedena cena včetně DPH a i samotná výše DPH. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním produktů nejsou, cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Objednat“) je tedy cenou konečnou.

2. Sjednanou kupní cenou (dále jen „cena“)  je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě. 

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává online kurz v našem vlastnictví. 

4. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

- bezhotovostně bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

- bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY
s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
 bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
 GOPAY s.r.o. Tyto údaje s námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup.“

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY: 

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet. Pouze připomínáme, jak jsme uvedli již výše, že nejsme povinni vám produkt dodat dříve, než uhradíte sjednanou cenu.

V případě bezhotovostního převodu provedeného na základě zálohové faktury vám o přijetí platby vystavíme a na mail uvedený v objednávce zašleme doklad o přijaté platbě fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list. 

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije

Produkt není možné hradit formou splátkového kalendáře. 

V. JAKÝM ZPŮSOBEM BUDE DODÁN DIGITÁLNÍ OBSAH?

1. ZPŮSOB DODÁNÍ ONLINE KURZU A MEDITACÍ. Při koupi online kurzu vám po uhrazení kupní ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na vámi sdělenou elektronickou adresu zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP) a po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah dodán zpřístupněním členské sekce. V případě některých online kurzů a u meditací je obsah dodán tak, že vám na sdělenou mailovou adresu budou zaslány odkazy na stažení MP3 souborů, videí či jiných materiálů a bude vám současně i zaslán manuál ve formátu pdf či obdobném formátu, ve kterém naleznete vše potřebné k užívání daného produktu. Podrobnosti jsou vždy uvedeny i na webovém rozhraní ke každému z produktů.

2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby. U online kurzu s členskou sekcí bude obsah zpřístupňován postupně, dle harmonogramu uvedeného na úvodní stránce/nástěnce kurzu tak, aby bylo dosaženo maximální efektivity a návaznosti v procesu sebevzdělávání a rozvoje. 

3. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktů nevznikají a tedy ani nejsou účtovány žádné náklady na dopravu či dodání.  

4. Po dodání produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte nás prosím, abychom mohli provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP. 

5. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a .pdf a přehrávání video a audio souborů (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP). 

VI. JAK JE TO S FUNKČNOSTÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOSTÍ S HARDWAREM A SOFTWAREM? 

1. Digitální obsah zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf. K přehrání obsahu v online kurzu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. 

2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez našeho výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Online kurz i meditace slouží pouze ke vzdělávacím účelům a rozvoji vaší osobnosti a je vytvořen s využitím našich znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Online kurz ani meditace nemůže plně nahradit osobní konzultaci. Neodpovídáme za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktech.  Tyto produkty nemohou nahradit osobní konzultaci, terapii a nejsou zdravotní službou, a tedy nenahrazují ani lékařskou či jinou zdravotní péči. V popisu produktů na webovém rozhraní je uvedeno, i v kterých případech nejsou pro vás produkty vhodné a proto předpokládáme, že pokud nesplňujete podmínky pro užívání produktu, nebudete jej pro sebe kupovat a užívat.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Pokud si zakoupíte on-line kurz s členskou sekcí, obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsme oprávněni po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv jsme rovněž oprávněni po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte právo od uzavřené Kupní smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne dodání produktu, tj. ode dne, kdy vám byly doručeny přístupové údaje do online kurzu nebo zaslány odkazy pro přístup k jednotlivým souborům a materiálům a k jejich stažení či přehrání. Tuto možnost poskytujeme všem Kupujícím, byť ze zákona vyplývá pouze pro Spotřebitele. Pokud se rozhodnete této možnosti využít, pak v této 14denní lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno mailem na tereza.kramerova@seznam.cz nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. I. VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat. 

2. Při odstoupení od Smlouvy, jejímž předmětem byla koupě online kurzu s členskou sekcí jsme oprávněni vám ihned po odstoupení od Smlouvy znepřístupnit uživatelský účet a přístup do online kurzu. V případě ostatních online kurzů a u meditací ztrácíte odstoupením oprávnění zaslaný produkt používat a dovoluji si vás požádat, abyste v takovém případě produkt smazali, resp. neužívali jej nadále, neboť jeho užívání by pak již bylo v rozporu s našimi autorskými právy dle zákona.

3. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vám vrátíme peníze, které jsme od vás přijali jako platbu za online kurz. Při odstoupení od Smlouvy vám peníze vrátíme stejným způsobem, jakým jste nám je uhradili (tj. např. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady. 

4. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé sjednané ceny ani do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy, máme právo od smlouvy odstoupit. Odstoupení v takovém případě nabývá účinnosti okamžikem, kdy vám jej doručíme. V případě, že jsme od vás obdrželi před naším odstoupením od Smlouvy nějakou platbu, vrátíme vám ji do týdne od odstoupení od Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak. 

5. Jak vy jako Kupující, tak my jako prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem. 

6. Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

VIII. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ. 

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Jako Prodávající vám odpovídáme, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byla vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídáme i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Nejste-li spotřebitelem, záruku neposkytujeme a odpovídáme vám pouze za vady, které má produkt při převzetí. 

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad nebo na výměnu součásti či opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopni vám nový produkt bez vad dodat, vyměnit vadnou součást nebo produkt opravit, stejně tak i v případě, že bychom nezjednali nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu jako vady mohou přicházet v úvahu především nedostupnost obsahu (nefunkční přístupové údaje) či chybějící část. 

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu.

6. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci nás můžete předem informovat i telefonicky nebo mailem. Pokud vám online kurz (resp. přístupové údaje k němu) či meditace nebyly dodány v dodací lhůtě, prosíme, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení. 

IX. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v čl. I. VOP nebo na elektronické adrese tereza.kramerova@seznam.cz.

2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi. 

3. Pokud mezi námi jako Prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. ZÁVĚREM

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající. 

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde

3. Vezměte, prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. 

4. Tyto VOP jsou účinné od 1.1. 2017